PSYKOLOG

Vårdcentralen Kustens Psykologmottagning

Psykologmottagningen erbjuder psykologiska insatser till patienter som är listade på vårdcentralen Kusten.

Psykologmottagningens uppdrag är att arbeta förebyggande, göra bedömningar och kortare behandlingsinsatser avseende patienter med tillfälligt nedsatt psykisk hälsa. Detta innefattar patienter med lindriga till måttliga symtom på exempelvis stress, sömnproblematik, ångest och/eller depression.

För att komma i kontakt med psykologmottagningen kan du som är listad på vårdcentralen Kusten bokas för psykologkonsultation efter bedömning av läkare. 

Vår verksamhet erbjuder ett flertal tjänster

Psykologkonsultation

Innebär en kortare kartläggning och rådgivning kring din aktuella livssituation och frågeställning.

Mer information psykologkonsultation…

Individuell korttidsterapi - KBT

Individuell behandling utifrån tydlig målsättning.

Mer information individuell korttidsterapi…

Internetbaserad behandling

Ett självständigt och flexibelt sätt att genomgå
KBT-behandling.

Mer information internetbaserad behandling…

Gruppbehandlingar & kurser

Information om aktuella grupper och kurser i vår gruppverksamhet.

Mer information grupper…

Övrigt material

Här hittar du förslag på självhjälps- och informationsmaterial samt externa länkar.

Informationsmaterial & externa länkar…. 

På psykologmottagningen arbetar psykologerna

Anders Granthon

Leg psykolog, KBT steg 1

Klara Jönsson

Leg psykolog

Rebecka Haquinius Eggefors

Leg psykolog

Albin Ljungman

Leg psykolog

Psykolog-
konsultation

Psykologkonsultation
innebär en kortare kartläggning och rådgivning kring din aktuella livssituation och frågeställning. Konsultationen  kan avse exempelvis:
 • Problemlösning runt stressande livssituationer
 • Strategier för stresshantering
 • Hjälp med att utveckla en hälsosam livsstil
 • Verktyg för att förbättra din sömn
 • Råd för att minska lindrig nedstämdhet
 • Strategier för att hantera ångest och oro
 • Enklare smärthantering
Psykologkonsultation
 • Kan du få tillgång till via din läkare
 • Tar vanligen ca 30 minuter
 • Kan oftast genomföras inom en vecka
 • Innebär rådgivning gällande begränsad problematik vid 1-2 tillfällen
 • Om psykologen efter genomförd bedömning rekommenderar mer omfattande psykologiska insatser för aktuell frågeställning, kan detta ombesörjas

Om du är intresserad av psykologkonsultation, kontakta vårdcentralen för vidare information.

KBT – Kognitiv Beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi är en strukturerad och tidsbegränsad terapiform. Behandlingarna bygger på ett aktivt samarbete mellan terapeut och patient.

KBT har starkt forskningsstöd som en effektiv behandlingmetod för en mängd problemområden.

Psykologmottagningen arbetar med KBT både individuellt, i grupp och via internet.

Utmärkande för en behandling är att den:

 • syftar till att förändra beteenden
 • ger förhållningssätt att hantera tankar, känslor och kroppsliga reaktioner
 • är handlings- och målinriktad
 • fokuserar på situationen här och nu
 • ofta har en kort behandlingstid
 • har en vetenskaplig utvärdering av metoderna
 • förändras i takt med nya forskningsrön

Individuell korttidsterapi

Individuell KBT inleds med en kartläggning av aktuell problembild, som sedan ligger till grund för behandlingsplan och konkret målformulering för behandlingen. Patient och psykolog samarbetar för att genomföra förändringar i patientens  beteende och förhållningssätt i olika situationer.

En viktig del i behandlingen är att patienten får hemuppgifter mellan sessionerna, för att prova nya förhållningssätt och genomföra förändringar i sin vardag och stora delar av behandlingsarbetet sker mellan träffarna. Terapin genomförs vanligtvis en gång i veckan och varje session pågår i cirka 45 minuter.

Terapin avslutas med ett vidmakthållandeprogram då patient och psykolog tillsammans lägger upp en plan för hur patienten kan fortsätta arbta på egen hand för att bibehålla de framsteg som gjorts under behandlingen.

KBT har starkt forskningsstöd inom en mängd olika problemområden. Vi erbjuder korttidsterapi för till exempel depression, stress/utmattning, sömnsvårigheter samt ångest och oro.

Internet-
behandling

KBT via Internet vänder sig till dig med avgränsad problematik i form av oro/ångest, nedstämdhet, stressrelaterad problematik eller sömnsvårigheter.

Behandlingsupplägget liknar en sedvanlig KBT-behandling, men du arbetar mer självständigt.

Du kan själv välja när du vill jobba med det internetbaserade behandlingsprogrammet från din dator och har regelbunden kontakt med behandlande psykolog genom 1177 E-tjänster.

KBT-behandling via Internet med behandlarstöd har visat sig vara lika effektiv som sedvanlig KBT-behandling och våra program har visat goda resultat.

Behandlingen inleds med en psykologkonsultation där aktuell problembild kartläggs och en bedömning görs av om internetbaserad behandling är ett bra behandlingsalternativ. 

Tillgång till behandlingsprogrammet ordnas, och behandlingen pågår sedan i 8-10 veckor.

Upplägget liknar en sedvanlig KBT-behandling och stor vikt läggs vid aktivt arbete med olika typer av övningar för att du bättre ska kunna förstå och hantera din problembild. Du har regelbunden kontakt med behandlande psykolog via 1177 E-tjänster. Uppföljning kan även ske på psykolog-mottagningen vid något tillfälle under behandlingen om så önskas.

Om du är intresserad av internetbehandling, kontakta vårdcentralen för vidare information.

Andra vårdgivare

Nedan finns kontaktuppgifter till andra vårdgivare som kan vara bra att ha till hands då livet känns svårt.

Psykiatrisk akutmottagning i Kungälv

Vid akut behov av psykiskt omhändertagande

Tfn 0303–98958

Familje-
rådgivningen

För par, enskilda individer och familjer som önskar hjälp med samlevnadsbekymmer.

Tfn 0303-239100

VIMIL

Stöd för personer som mist någon mitt i livet.

Tfn 0767-142199

Läs mer på VIMILs hemsida

Krismottagning våld i nära relationer

Rådgivning, samtal och krissamtal för personer i relation där man är utsatt för våld, eller själv använt våld mot partner.

Tfn 0303-239070, 0303-239071

Psykiatrisk öppenvårds-
mottagning Kungälv

Allmänpsykiatrisk mottagning för vuxna över 18 år.

Tfn 0303-241031

Kyrkans stöd- & samtalsverksamhet

Kris- och sorgebearbetning. Samtalsstöd i svåra livssituationer.

Diakon Ytterby församling
Sven-Börje Andersson
Tfn 0303-377063
Sjukhuskyrkan i Kungälv Marie Pervik, leg psykoterapeut
Tfn 0303-377046

Fler kontakter/läs mer…

Socialmedicinsk mottagning

Kommunal mottagning för preventiva åtgärder och behandling av riskbruk/ missbruk/beroende av alkohol och/eller droger.

Tfn 0303-239418
eller 0303-239420

Anhörigkonsulent

Problem relaterade till vård/stöd till anhörig.

Direkttelefonnummer
Anhöriga till äldre
Tfn 0303-239672
Anhöriga till personer med funktionsnedsättning eller missbruk
Tfn 0303-239113

Du kan också fråga om anhörigstöd i Kundcenter i Stadshuset.

För barn och ungdomar

Familjehuset Klippan

En mottagning i vårcentralens Kustens regi för lätt till måttlig psykisk ohälsa hos barn 6-18 år. Läs mer…

Tfn 0303-379787

Sorgegrupp för barn

Sjukhuskyrkan och Kungälvs sjukhus erbjuder sorgegrupper för barn 8-18 år som förlorat förälder eller syskon genom dödsfall

Sjukhuskyrkan i Kungälv
Marie Pervik
Tfn 0303-377046

Skilda världar

Barn 7-12 år med skilda föräldrar.

Anette Andheimen 0725-776901

BUP – En väg in

Du är välkommen att kontakta En väg in om du:

 • Är 17 år eller yngre och mår psykiskt dåligt.
 • Är vårdnadshavare eller närstående till ett barn som mår psykiskt dåligt.
 • Inte vet vart du ska vända dig för att få hjälp.

Telefonnummer till En väg in är 010-4358650.
Öppettiderna för telefonen är vardagar kl 8.00-16.30.

Ungdoms-
mottagningen

Råd och stöd för killar och tjejer 13-24 år.

Tfn 010–4733820

Framstseget

För arbetslösa unga, 16-29 år. Triogatan 5, Kungälv.
Drop in
Mån 14.00-16.00
Ons 13.00-15.00

Trampolinen

Barn och unga i utsatt situation (med psykisk ohälsa, missbruk, hot/våld i sin närhet).
Tfn 0303-239377